Shop rules

Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.michalfilipiak.pl prowadzony jest przez Michał Filipiak – Tenis, 62-050 Krosno, ul. Piaskowa 18/13, NIP: 779-231-62-18, REGON: 300632618, e-mail kontakt@michalfilipiak.pl.

II. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Michał Filipiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Filipiak – Tenis62-050 Krosno, ul. Piaskowa 18/13, NIP: 779-231-62-18, REGON: 300632618.

 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy)  zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej:  www.michalfilipiak.pl.

 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.

 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy i/lub usługi.

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę; udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 6. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

 7. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

III. Rejestracja

 1. Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie składania zamówienia przez system zamówień na stronie www.michalfilipiak.pl.

 2. Rejestracja w systemie nie jest niezbędna do dokonania zakupu.

 3. Wraz z rejestracją należy podać adres email oraz hasło. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać swojego hasła osobom trzecim.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, użytkownik ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

IV. Zamówienia

 1. Towary i usługi prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 2. Zamówienia od użytkowników są przyjmowane przez strony sklepu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 

 3. Zamówienia można składać również mailem lub telefonicznie, wtedy wprowadzane są do systemu przez obsługę ssklepu

 4. Użytkownik, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

 5. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

 6. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. 

 7. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:  

  • adresu dostawy,

  • sposobu dostawy,

  • sposobu dokonania płatności za towar.

 8. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczony/a pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.

 9. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

 10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 11. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 12. Zamówienia składane przez Użytkownika przyjmowane są z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez użytkownika.

 13. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie złożenia i opłacenia zamówienia (przelew, karta kredytowa, itp.). Datą opłacenia jest data wpływu środków na konto Sprzedawcy.

V. Płatności

 1. Płatność za towary odbywa się za pomocą przelewu bankowego. Numer rachunku bankowego podany jest w sekcji “Kontakt”.

 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek. Rachunki wysyłane są w formie elektronicznej. Na życzenie użytkownika rachunek może zostać również wydrukowany, podpisany i wysłany pocztą.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen artykułów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty internetowej oraz usuwania . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

VI. Dostawa

 1. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który upływa od momentu otrzymania przez Sprzedawcę pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

 2. Koszt dostawy zamówień niestandardowych wyceniany jest indywidualnie.

 3. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Istnieje możliwość wysłania produktu za granicę na indywidualne zamówienie, wtedy indywidualnie ustala się koszty transportu produktu.

 4. Czas realizacji zamówień zawiera się w przedziale 3-21 dni roboczych. Dostawa kurierem wynosi 24h-48h w dni robocze. Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Zamawiającego od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności odebrania przesyłki.

 5. Jeżeli dostarczona przesyłka posiada widoczne uszkodzenia Zamawiający jest zobowiązany do odmówienia przyjęcia przesyłki lub złożenia reklamacji do firmy kurierskiej w dniu dostawy towaru oraz jednoczesnego poinformowania o tym fakcie Sprzedawcę przy pomocy maila i/lub telefonicznie.

VII. Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że produkt zawiera wady techniczne lub uszkodzenia, Zamawiający powinien w pierwszej kolejności zgłosić to do Sprzedawcy mailowo na adres kontakt@michalfilipiak.pl. Aby przyspieszyć proces należy oprócz zgłoszenia przesłać mailem zdjęcie uszkodzenia wraz z informacją o podstawie reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy.

 2. W przypadku zwrotu lub reklamacji Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu reklamowanego produktu w stanie nienaruszonym. Zamawiający zobowiązany jest do zapakowania produktu w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie, np. w sposób w jaki produkt był zapakowany w drodze do Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia produktu w transporcie wynikającego z nienależytego zapakowania produktu Zamawiający pokrywa koszty wynikające z uszkodzeń produktu. W przypadku uszkodzenia uniemożliwiającego wykorzystanie produktu Zamawiającemu nie przysługuje zwrot pieniędzy za reklamowany produkt.

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od ustaleń umowy w przeciągu 10 dni od otrzymania towaru w formie pisemnej (np. list, mail) lub poprzez odesłanie zamówionych towarów bez konieczności podawania powodów wspomnianego odstąpienia. Warunkiem dotrzymania terminu, w którym można odstąpić od warunków umowy, jest terminowe odesłanie oświadczenia o odstąpieniu od warunków umowy lub zakupionego towaru.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od warunków umowy (o przykładowej treści: „Odstępuję na podstawie przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” ) należy skierować do Michał Filipiak – Tenis, ul. Piaskowa 18/13, 62-050 Krosno lub email  kontakt@michalfilipiak.pl

 3. Po dostarczeniu oświadczenia o odstąpieniu od warunków umowy zamówione artykuły należy zwrócić. Jeżeli klient nie jest w stanie zwrócić częściowo lub w całości otrzymanych towarów lub zwróci je w gorszym stanie, zobowiązuje się do zwrotu wartości towarów.

 4. Zwrot wartości towaru może nastąpić wyłącznie w przypadku jeżeli otrzymany towar nie został użytkowany oraz gdy nie próbowano podjąć działań mogących obniżyć wartość towaru.

 5. Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia kosztów zwrotu przesyłki.

X. Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklep.oniosoft.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Administratorem danych jest Sprzedawca, jednakże zastrzega on możliwość udostępnienia danych podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (operatorzy obsługujący płatności elektroniczne czy operatorzy pocztowi w zakresie dostawy, podmioty zajmujące się administrowaniem baz danych).

 4. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji  poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Użytkownika, powstałe wskutek przekazania przez Użytkownika błędnych danych.

 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklep.oniosoft.pl jako obowiązujących. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2016 roku.